Søg og du skal finde:

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Alt det med småt...

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 23/5-2018 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er udarbejdet med udgangspunkt i salgs- og leveringsbetingelser for den grafiske branche.

§1 Tilbud og Ordreaftale

Pkt. 1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

Pkt. 1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.

Pkt. 1.3. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

Pkt. 1.4. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1.5. Tilbudet er betinget af, at:

 • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.
 • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.
 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.
§2 Pris

Pkt. 2. 1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

Pkt. 2. 2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2. 3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2. 4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Pkt. 2. 5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

 • Ekstraarbejde som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde som følge af, at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af, at bestilleren foretager flere end 2 korrekturer, med mindre dette er aftalt.
 • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.
§3 Levering

Pkt. 3. 1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

 • Bestillerens handling eller undladelse.
 • De i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder.

Pkt. 3. 2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Pkt. 3. 3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

Pkt. 3. 4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

§4 Betaling

Pkt. 4. 1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Pkt. 4. 2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

Pkt. 4. 3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Pkt. 4. 4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5. 1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand, jf. lov om ophavsret.

Pkt. 5. 2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Pkt. 5. 3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§6 Forsinkelse

Pkt. 6. 1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

§7 Mangler

Pkt. 7. 1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 7. 2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Pkt. 7. 3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

Pkt. 7. 4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Pkt. 7. 5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Pkt. 7. 6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering

Pkt. 7. 7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§8 Ansvar

Pkt. 8. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

 • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
 • I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.

Pkt. 8. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

kt. 8. 3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

Pkt. 8. 4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkteter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

Pkt. 8. 5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. Leverandørens erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endelig bæres af bestilleren.

Pkt. 8. 6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

Pkt. 8. 7. Leverandørens erstatningspligt for misligholdelse af aftalen er begrænset til et beløb svarende til ordrens samlede pris hos leverandøren uden moms.

§9 Underleverandører

Pkt. 9. 1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§10 Periodiske skrifter/vedv. kontraktarbejder

Pkt. 10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 4 måneder. For internetbaserede produkter for eksempel webhoteller, webshops, opdateringsaftaler og lignende gælder følgende:

Webhoteller til html-baserede løsninger:

Opsigelsesfrist 35 dage før udløb af periode.

Driftsaftaler vedr. databasebaserede hjemmesider, for eksempel Dynamicweb:

3 mdr. til udgangen af en periode.

Opdateringsaftaler på Dynamicweb:

6 mdr. til udgangen af en periode.

Opsigelser modtaget efter førnævnte varsler, betragtes som opsigelse til udgangen af næste periode. Forudbetalt abonnement refunderes ikke.

§11 Tvister, værneting og lovvalg

Pkt. 11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse afgøres af byretten i Aalborg efter Dansk Ret. I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en syns- og skønsmand fra den Grafiske Højskole i København.

§12 Persondata

Pkt. 12.1 For at du kan købe en vare i webshoppen, har vi brug for følgende personoplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Betaler du med betalingskort, sker det gennem en krypteret betalingsgateway, og vi har ikke adgang til dine kortoplysninger. Hvis du uploader trykfiler, der indeholder personoplysninger, afgiver du også dem. Vær opmærksom på, at du står inde for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materialer, der skal anvendes til vores løsning og efterfølgende opbevaring hos os, er i agttaget. Vi sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til andre. Dog kan vi benytte andre trykkerier og distributionsvirksomheder til at levere den vare, du har bestilt. Vores samarbejdspartneres behandling af dine oplysninger er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores persondatapolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale. Se i øvrigt vores persondatapolitik her på siden. Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dem, at få dem rettet, hvis de er ukorrekte, at få dem udleveret og at få dem slettet, med mindre det strider mod vores lovmæssige forpligtelser. Degn Grafisk A/S er dataansvarlig for de oplysninger, du har afgivet. Har du ønsker eller spørgsmål, så kontakt os på mail@degngrafisk.dk Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Skriv til Maria Guldhammer

Skriv til Maria Guldhammer